printlogo


سیل ما را با خود بردبهار بود و باران، ولی  طراوت آن شتاب گرفت و ازآسمان سیل آمد. مثل باد که ما را با خود می‌برد . سیل هم، هموطنان ما را با  خود برد و پیراهن سیاه بر تن مان  نشاند.  دیدن این صحنه‌ها دل  هر انسانی را  به درد می آورد.  در این سیل 48نفر از هموطنان ما در شمال غرب کشور جان خود را ازدست دادند. بیشترین خسارت به روستا‌های اطراف عجب شیر و آذرشهر وارد شد .