printlogo


نما
تبلیغات در قصابیامانوئل ماکرون یکی از دو نامزد پیشتاز در نظرسنجی‌های انتخابات فرانسه، تنها چند روز مانده به این انتخابات به یک قصابی رفت و بار دیگر حمایت خود را از بخش‌های کوچک اقتصادی اعلام کرد.