printlogo


50 هزار تن زباله در روز تولید می‌شود


مهیار صفا‌‌، رئیس گروه هماهنگی عمران روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: روزانه 50 هزار تن زباله در کشور تولید می‌شود که 10 هزار تن مربوط به روستاها است.

آدرس مطلب http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6824/5/473660/0