printlogo


40 درصد یارانه مردم از طریق فروش گاز تأمین می‌شود


حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: تأمین ۴۰ درصد از یارانه نقدی مردم، ارزآوری و حفظ محیط‌ زیست از جمله نقش‌های مهم صنعت گاز در کشور است.

آدرس مطلب http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6824/5/473662/0