printlogo


وزیر ارتباطات بیان کرد
ظرفیت فنی دلیل استقبال نکردن مردم از شبکه‌های اجتماعی داخلی


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دلایل استقبال نکردن مردم از شبکه‌های داخلی به ظرفیت‌های فنی بازمی‌گردد که با افزایش کارآیی می‌توان اعتماد را به مردم بازگرداند.
به‌گزارش ایسنا، محمد جواد آذری جهرمی با بیان اینکه امیدواریم گذشت زمان باعث ایجاد اعتماد عمومی برای استفاده از شبکه‌های داخلی شود، افزود: اینکه شبکه‌های داخلی کمتر مورد استقبال قرار گرفته‌اند، گزاره درستی نیست، این شبکه‌ها بنا بر ظرفیت و توانی که داشته و رجوعی که مردم به آنها کرده‌اند، رشد خوبی داشته‌اند اما اعتماد عمومی بیشتر با گذشت زمان حاصل می‌شود.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر انتظار داشته باشیم یک پیام‌رسان داخلی در مرحله اول خود با پیام‌رسانی که سال‌های زیادی در حال فعالیت است، همان قابلیت‌ها را ارائه دهد، این انتظار دقیقی از این شبکه‌های داخلی نیست.
 آذرمی جهرمی افزود: با گذشت زمان و با اقدام‌هایی که صورت می‌گیرد و نیز قوانینی که مصوب خواهد شد و اصلاح عملکردها می‌توان به رشد اعتماد عمومی به سمت نرم افزارهای داخلی امیدوار باشیم.

آدرس مطلب http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6824/8/473687/0