printlogo


دود و آتش در هائیتی


افزایش بهای سوخت در هائیتی با اعتراض مردم این کشور مواجه شده است. دو کودک در حال فرار از محل تظاهرات هستند. پشت سر آنها موانعی که مردم سر راه نیروهای امنیتی ایجاد کرده‌اند، درحال سوختن است.

آدرس مطلب http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6824/20/473701/0